DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Milí spoluobčané,

naše obec chce v současné době zpracovat svůj program rozvoje, ve kterém chce určit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní koncepčně rozvíjet naši obec a bude také důležitým podkladem při získávání různých dotací na realizaci vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by naše obec měla nebo mohla být, a co pro to každý z nás může udělat.

Chtěl bych Vás tímto požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních. Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

 

Vyplnit dotazník

V papírové podobě je možno dotazník vyzvednout na Obecním úřadě