Historie školy

Ve Fernandově kronice se uvádí, že v Hovězí postavila obec první dřevěnou školní budovu kolem roku 1740. V této škole byl prvním učitelem Josef Lojda, který působil na škole až do konce života v roce 1773.

V roce 1778 byla postavena nová, zděná školní budova, na které byl prvním učitelem Ignác Březovský. Je zajímavé, že v obci, která měla v té době kolem 3000 obyvatel, chodilo v roce 1779 do školy jen 27 žáků. Dalším učitelem byl František Kroupa, který v Hovězí působil až do roku 1837. Dvacet let (1840-1860) vyučoval na škole František Beránek a v letech 18601889 František Jeřábek.

O tehdejší situaci na škole svědčí několik zarážejících skutečností: v roce 1889 bylo do školy zapsáno 420 žáků. Pro tyto žáky však bylo k dispozici pouze "19 stolic". K hovězské škole patřili i žáci z Bařin a z údolí Huslenky. Školní prostředí nebylo příjemné, třídy byly tmavé a vlhké. Až do roku 1877 vyučoval na škole jediný učitel, bez pomocníků.

Škola v Hovězí byla původně katolická. Do vydání tolerančního patentu roku 1781 chodili do ní i žáci evangelického vyznání, kteří vlastní církevní školu neměli. Do roku 1869 byly obecní školy pod správou církve. Tohoto roku byl vyhlášen zákon o povinné školní docházce dětí od 6 let a byl zároveň uzákoněn státní dozor nad školami. Převzetím škol pod státní správu se zlepšilo i zabezpečení učitelů po finanční stránce. Učitelé dostávali pravidelný plat "za žáka."

Roku 1878 se začalo se stavbou nové dvojtřídní školní budovy v místech u kostela. Roku 1892 byla škola rozšířena na trojtřídní. V těchto letech také vznikají první náznaky určité sociální péče o žáky. Roku 1894 byl zřízen "polévkový fond", étery' umožnil poskytovat vzdáleným a chudobným žákům v zimním období teplé polévky. Na tuto akci byla velká finanční pomoc od Jana Bernarda, předsedy Hospodářského spolku v Hovězí. Budova nové školy

V roce 1887 byla provedena úprava hranic obce Hovězí hlavně s obcí Halenkov, které připadlo údolí Černé a Bratřejůvka za potokem. Naproti tomu některá domovní čísla halenkovská - např. U Suřanů, v Losovém a Hlubočku připadla obci Hovězí. Školní budovy se pak podle toho upravily, neboť v roce 1886 se začalo se stavbou školy na Bařinách a roku 1897 byla postavena nová škola v údolí Huslenky. Obec Huslenky byla až do roku 1949 součástí obce Hovězí a všechny školy patřily pod obec Hovězí.

Nová historie naší školy začíná postavením nové, moderní školní budovy v roce 1957 po dlouholetých sporech o místo, kde má stát nová škola. Dnes je naše škola jednou z nejhezčích budov v okrese a žáci z Hovězí, Huslenek i Zděchova mají krásné prostředí pro životní přípravu.