Sbor dobrovolných hasičů Hovězí

-= Oficiální stránky SDH Hovězí =-

 


Historie

Sbor dobrovolných hasičů a hasičské tradice v obci Hovězí

Sbor dobrovolných hasičů na Hovězí byl založen na ustavující Valné hromadě dne

6.ledna 1893

. Iniciátorem vzniku této organizace byl místní

katolický farář P. Jan Daněk

, který po pětiletém působení na Hovězí (přišel v r. 1888) velmi dobře poznal ve své farnosti nejen potřeby duchovní, ale také hospodářské a společenské.

Prvními představiteli byli zvoleni:

P. Jan Daněk - starosta sboru
František Kroupa - velitel
Martin Trlica - místovelitel
Antonín Kroupa - četař stříkáčníků
Josef Kroupa - četař lezců
Rostislav Třískala - jednatel
Jan Dokulil - pokladník
Antonín Mlčák a Jan Blažek - trubači

Na této ustavující Valné hromadě přistoupilo do Sboru 25 činných členů, kteří začali budovat v obci potřebnou organizaci a to z vlastních prostředků. Prvním vybavením byly ruční stříkačky tzv. berlovky. Ty byly ihned po zakoupení přiděleny členům zvaným „berlovkáři“, kteří bydleli v různých částech obce (pro rychlou dosažitelnost v místě potřeby). Výzbroj se postupně rozšiřovala a teprve po dvaceti sedmi letech trvání sboru se v záznamech uvádí tato výzbroj: 1 dvoukolová ruční stříkačka (kdy byla zakoupena není známo), 1 vůz na nářadí, 14 berlovek, 6 savic, 180m hadic, 1 naviják, 7 různých druhů žebřů, 3 bourací háky, 7 svítilen 1 lékárna a osobní výzbroj pro 29 mužů.


První hasičské<br />
auto na Hovězí
První hasičské auto na Hovězí

První motorová stříkačka byla zakoupena v roce 1931 za 40 500Kč. Hasičská pokladna byla prázdná a tak se sbor značně zadlužil. Ze záznamů je známo, že na nákup stříkačky přispěli státní zaměstnanci částkou 1280Kč, hasičský ples vynesl 1255Kč, pojišťovny daly pouze 500Kč. Kolik přispěla obec se neuvádí, ale dluh splatila až v roce 1937.

Za velmi přetrvávající svízelné finanční situace nastává den dělení majetku. V roce 1935 se koná ustavující valná hromada v Huslenkách, na které vzniká Hasičský sbor II, nazývaný také Hasičský sbor horní, který dostává do vínku část majetku v tehdejší hodnotě 10 000Kč a začíná působit a hospodařit samostatně.

V roce 1929 je zřízena samaritánská služba a to přichází do sboru první ženy, které tuto službu zastávají. Byly to Anna Zhofová, Veronika Babicová, Vlasta Matušů, Marie Vráželová a Rozálie Bláhová. Prodělaly odborný zdravotní výcvik a za dobu svého působení poskytly řadu zdravotních služeb, především ošetření úrazů.

Po druhé světové válce, přesněji po únoru 1948 se naše republika vydává na „cestu k socialismu“ a toto období přináší mnoho změn. Z hasičů se stávají požárníci a hlavně také brigádníci při akcích Místního národního výboru zvaných Akce Z. Počet brigádnických hodin je jedním z hlavních ukazatelů hodnocení činnosti sborů před výsledky dosahovanými při vlastních soutěžích.

K změně dochází po roce 1989, kdy se z požárníků opět stávají hasiči. Sbor dobrovolných hasičů po rozpadu Národní fronty pokračuje ve své společenské, sportovní a odborné činnosti bez zakolísání. Zapojuje se do volebních programů Obecního úřadu účastí svých členů v Obecním zastupitelstvu jako základ dobré spolupráce s Obecním úřadem.

Centrem pro činnost každého hasičského spolku je požární zbrojnice. Jak již bylo uvedeno, krátce po vzniku sboru měli hasiči svoji skromnou výbavu doma. Později získali kůlnu jako „skladiště“. Teprve v roce 1925 bylo na valné hromadě rozhodnuto o výstavbě zbrojnice, která byla dokončena a slavnostně otevřena 7.srpna 1927. Dnes tato zbrojnice slouží Obecnímu úřadu jako skladiště.

V roce 1979 byl slavnostně položen základní kámen k Požárnímu domu jako první budově kulturního zařízení tehdejšího MNV. Slavnostní otevření požárního domu se konalo 29.srpna 1982. V prostorách této budovy jsou garáže pro tři vozidla, sklad pro výzbroj a výstroj, sociální zařízení a společenská místnost. A tak díky společnému úsilí hasičů, vedení obce a občanů má dnes Sbor dobrovolných hasičů po všech stránkách vyhovující podmínky pro svou činnost, jejímž cílem je ochrana zdraví, života a majetku spoluobčanů při požárech a živelních pohromách.

Poměrně v krátké době po vzniku sboru – v roce 1901 – je založena hasičská dechová hudba, která do současné doby reprezentovala sbor i obec na mnoha soutěžích, přehlídkách, okresních, celostátních i zahraničních vystoupeních. O její úroveň se v posledních letech zasloužil dnes již zemřelý Ladislav Koňařík. Díky kapelníkovi br. Františku Putalovi si dechovka drží dobrou úroveň i v současné době. Kulturní akce, pořádané Sborem dobrovolných hasičů, se v obci těší značné oblibě. V minulosti to byl především taneční zábavy a různé výlety, kácení májů apod. Dnes je to hlavně končinový maškarní průvod s medvědem, který uzavírá hasičský ples se slavnostním obřadem pochovávání base.

Hasičská zbrojnice

 

-= Oficiální stránky SDH Hovězí =-